Lapho usidinga, sizokusiza Ngemalimboleko ebizwa phecelezi ngokuthi yi-Personal Loan yase-DirectAxis eqala ku-R5 000…

Ubani u-DirectAxis?

Ngaphezulu eminyakeni engu-25, u-DirectAxis egunyazwe Njengomhlinzeki Wezinsiza Zezimali futhi eyingxenye ye-FirstRand Group. Kuleso sikhathi, sesinikeze izimalimboleko ezingaphezu kwesigidi futhi siyaziqhenya ngokuthi amakhasimende ethu angathembela kithi ngaso sonke isikhathi. Ngoba asinikezi kuphela izimalimboleko – sikholelwa ekusizeni abantu ukuthi benze izinto ezibalulekile, sisiza abantu ukuthi bathathe amathuba abawathola empilweni futhi sisiza abantu ukuthi bashintshe izimpilo zabo.

Ungakwenza lokho nathi.

Indlela esebenza ngayo Imalimboleko yase-DirectAxis:

Lapho udinga imali, khetha isisombululo semalimboleko esivumelana nesimo kanye nesabelomali sakho.

 • Khetha inani lemalimboleko olidingayo, kusukela, ku-R5 000.
 • Nquma indlela ozokhokha ngayo ihambisana nezidingo zakho, esukela ezinyangeni eziwu-24 ukuya eminyakeni ewu-6.
 • Uma kugunyaziwe, imali ingafakwa e-akhawuntini yakho yasebhange ngokushesha – oukuze uyisebenzise ngendlela okhetha ngayo.

Yini oyidingayo ukuze ufake isicelo:

Konke okudingayo yilokhu okulandelayo ukuze silungiselele isicelo sakho ngaleso sikhathi:

 •  Iholo lenyanga elingekho ngaphansi kuka-R5 000
 • Imininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange okukhokhwa kuyo iholo lakho
 • Ama-payslip ezinyanga eziwu-3 ezedlule (uma engekho, ungafaka izitatimende zasebhange ukhombise ngokusobala iholo lakho elikhokhiwe)

Kungadingeka futhi ukuthi uhlinzeke:

 • Ikhophi ecacile Kamazisi/ikhadi le-Smart ID
 • Idokhumenti yakamuva eqinisekisa ikheli lakho lasekhaya

Sicela uqaphele ukuthi: kungenzeka ucelwe ukuthi ufakazele i-debit order yakho

Imalimboleko yase-DirectAxis ihlale iza nemihlomulo eminingi.

 • Akukho sidingo sokuthi uzobuzwa imibuzo noma ukuthi ume emigqeni emide – yonke into ingenziwa ocingweni noma ku-inthanethi.
 • Ukuqinisekiswa kwezimali ezikhokhwayo ezingaguquki ngesikhathi semalimboleko sonke.
 • Ungakwazi ukusheshe ukhokhe noma ukuthi ukhokhe imali eningana ngaphandle kwenhlawulo.
 •  Ukusebenzisana nenkampani Engumhlinzeki Wezinsiza Zezimali ogunyaziwe, eyingxenye ye-FirstRand Group, ehambisana Nomthetho Wezikwelethu Kazwelonke, futhi ezinikele ekugqugquzeleni ukubolekisa ngemali ngendlela engenabo ubudedengu.
 • U-DirectAxis uzohlala ebhekelela izimo zakho ngokwezezimali ukuze akunikeze imalimboleko ehambisana nezidingo kanye nesabelomali sakho.
 • Ungakhululeka ngenxa yokuthi uzothola umshwalense wokuvikela isikweletu oyi-Personal Protection Plan, ofakwa kuyo yonke imalimboleko ukuze ungabi navalo ngalutho. Lolu hlelo olungefaniswe luzovikela nanoma iyiphi imali yemalimboleko engakakhokhwa uma kwenzeka ushona noma ukhubazeka unomphela – futhi luhlinzeka nokuvikeleka okuthile ngokuphathelene nokukhubazeka okwesikhashana kanye nokudilizwa. Lolu hlelo lulungiswe ngokuhambisana nesimo sakho esiphathelene nengozi, ngakho-ke izinga lokuvikeleka lizohluka, kodwa uvumelekile ukuthi ukhethe umshwalense owehlukile, ohlinzeka ukuvikeleka okulingana nobuzokuthola.
Pulse

Pulse is a FREE financial wellness tool that allows you to check and improve your credit rating.

Find Out More
Personal Loan

A Personal Loan is a convenient way to take care of your personal and family needs and goals.

Find Out More
Consolidation Loan

Consolidating can be an effective way to manage your finances and increase your cash flow.

Find Out More
24%

of customers use loans for consolidation

24%

of customers use loans for renovations

12%

of customers use loans for education

Our Sponsorships

Read more about our sponsorship with Cape Town City FC.

Read More
Job Opportunities

Thinking of working for DirectAxis? Why not explore what it means to work at DirectAxis.

Read More
Customer Care

We pride ourselves on delivering the best possible customer service. Get in touch today.

Read More
Social Investment

Find out more about our social investments we're undertaking to deliver positive change.

Read More

DirectAxis is a business unit of FirstRand Bank Limited, an Authorised Financial Services and Registered Credit Provider, NCRCP20. Direct Axis SA (Pty) Ltd, Reg no. 1995/006077/07, an authorised Financial Services Provider, FSP7249 & FSP5. 108 De Waal Road, Diep River 7800.

Legal Documents - Sitemap

Loan repayment terms range from 24 to 72 months. The maximum interest rate with regards to a DirectAxis Personal Loan is 24.50% per annum (compounded monthly). Your rate and initiation fee will be determined according to your personal risk profile.

An illustrative example of a loan at an interest rate of 24.50% per annum would be: Loan amount R50 000 plus a once-off initiation fee of R1 207.50 and a monthly admin fee of R69.00, over 72 months.

The total cost of the loan will be R 103 155.57 which is a maximum Annual Percentage Rate (APR) of 27.76%.