Ha o re hloka, re tla ba haufi ho o thusa ka DirectAxis Personal Loan ho qala ho R5 000…

DirectAxis Ke mang?

Ho feta dilemo tse 25, DirectAxis ha esale  e le Mofani wa Ditshebeletso tsa Ditjhelete  ya Dumeletsweng ka molao le karolo ya FirstRand Group. Nakong eo, re adimane  ka ho fetang milione wa dikadimo mme re motlotlo ka lebaka la hore baadimi ba rona ba tseba hore ba ka iteanya le rona kamehla. Hobane ha re fane ka dikadimo feela – re dulemela ho thuseng batho ho etsa dintho tsa bohlokwa, re thusa batho ho fumana menyetla ya bophelo mme re thusa batho ho fetola maphelo a bona.

Mmoho le rona o ka kgona.

DirectAxis Personal Loan e sebetsa jwang:

Ha o hloka tjhelete, kgetha tharollo ya kadimo e ka fetofetohang e loketseng wena le bajete ya hao.

 • Kgetha kadimo ya tjhelete eo o e hlokang, ho tloha ho R 5000.
 • Kgetha mokgwa wa ho lefa ho latela ditlhoko tsa hao, e leng ho tloha ho dikgwedi tse 24 ho isa dilemong tse 6.
 • Haeba kadimo e dumeletswe, tjhelete e ka kenngwa akhaonteng  ya hao ya banka nakong e sa fediseng pelo – ho e sebedisa ka tsela efe kapa efe eo o e kgethang.

Se hlokahalang ho etsa kopo ya kadimo:

Tseo  o di hlokang ke tse latelang bakeng sa ho akofisa  kopo ya hao ya kadimo hanghang:

 • Moputso wa R5 000 bonyane wa kgwedi le kgwedi
 • Dintlha tse felletseng tsa akhaonte ya hao ya banka eo  moputso wa hao o lefuwang teng
 • Dipheislipi tsa moraorao tsa dikgwedi tse 3 (haeba di sa fumanehe, o ka romela disetatemente tsa banka tseo o tshwaileng ka ho hlaka  moputso o o amohelang)

Hape ho ka nna ha hlokahala hore o fane ka:

 • Khopi e hlakileng ya  bukana ya ID/ Karete  ya Boitshebiso
 • Tokomane ya moraorao  e tiisang aterese ya hao ya bodulo

Ka kopo ela hloko: o ka nna wa kopuwa ho netefatsa debitoda ya hao.

DirectAxis Personal Loan kamehla e tla le melemo e mengata.

 • Ha ho hlokahale hore o tle ka bowena ho tla etsa kopo ya kadimo kapa o eme meleng e metelele – tsohle di ka sebetswa ka mohala kapa ka inthanete.
 • Ditefo di dula di sa fetohe  nakong  yohle ya kadimo.
 • Kgetho ya ho lefa kadimo pele ho nako kapa ho lefa ho feta tjhelete e dumeletsweng ntle le ho dikotlo.
 • Ho sebetsa mmoho le khamphani eo e leng Mofani wa Ditshebeletso tsa Ditjhelete ya dumeletsweng ka molao, karolo ya FirstRand Group, e ikamahanyang le dipehelo tsa Molao wa Mokitlane wa Naha (National Credit Act), e itlammeng ho latelang mokgwa wa kadimo o nang le boikarabelo.
 • DirectAxis kamehla e tla tsitlallela ho nkela  maemo a hao tsa ditjhelete hloohong e le ho o neha kadimo e loketseng  ditlhoko le bajete ya hao.
 • O ka dula o na le bonnete ba hore o tla ba le inshorense ya  mokitlane ya Peronal Protection Plan, e kenyeleditsweng ho kadimo e nngwe le e nngwe bakeng sa hore o dule ka maikutlo a phuthulohileng. Moralo ona wa inshorense o ikgethang o tla sireletsa tjhelete efe kapa efe e saletseng mokitlaneng wa hao ha ho etsahala hore o hlokahale kapa o be le boqhwala ba moshwelella – e bile o fana ka tshireletso bakeng sa boqhwala ba nakwana le ho fokotswa mosebetsing. Moralo ona o radilwe ho latela boemo ba hao ba kotsi, mme kahoo, tshireletso e tla fapafapana, le ha ho le jwalo, o amolehile ho kgetha pholisi e fapaneng, ha fela tshireletso e fanang ka yona e lekana.
Pulse

Pulse is a FREE financial wellness tool that allows you to check and improve your credit rating.

Find Out More
Personal Loan

A Personal Loan is a convenient way to take care of your personal and family needs and goals.

Find Out More
Consolidation Loan

Consolidating can be an effective way to manage your finances and increase your cash flow.

Find Out More
24%

of customers use loans for consolidation

24%

of customers use loans for renovations

12%

of customers use loans for education

Our Sponsorships

Read more about our sponsorship with Cape Town City FC.

Read More
Job Opportunities

Thinking of working for DirectAxis? Why not explore what it means to work at DirectAxis.

Read More
Customer Care

We pride ourselves on delivering the best possible customer service. Get in touch today.

Read More
Social Investment

Find out more about our social investments we're undertaking to deliver positive change.

Read More

DirectAxis is a business unit of FirstRand Bank Limited, an Authorised Financial Services and Registered Credit Provider, NCRCP20. Direct Axis SA (Pty) Ltd, Reg no. 1995/006077/07, an authorised Financial Services Provider, FSP7249 & FSP5. 108 De Waal Road, Diep River 7800.

Legal Documents - Sitemap

Loan repayment terms range from 24 to 72 months. The maximum interest rate with regards to a DirectAxis Personal Loan is 24.50% per annum (compounded monthly). Your rate and initiation fee will be determined according to your personal risk profile.

An illustrative example of a loan at an interest rate of 24.50% per annum would be: Loan amount R50 000 plus a once-off initiation fee of R1 207.50 and a monthly admin fee of R69.00, over 72 months.

The total cost of the loan will be R 103 155.57 which is a maximum Annual Percentage Rate (APR) of 27.76%.